Prowadzenie Ksiąg Handlowych i Sprawozdawczości Finansowej

 • opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości,
 • przygotowanie zakładowego planu kont,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez klienta,
 • sporządzanie rozliczeń podatkowych PIT, CIT, VAT,
 • kontrola rozrachunków,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie zaległych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie okresowych raportów na potrzeby Klienta, według jego potrzeb i wzorów,
 • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego i NBP,
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach,
 • informowanie o zmianach w przepisach podatkowych

Prowadzenie Księgowości Uproszczonej

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług (VAT),
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzenie rocznych rozliczeń podatkowych,
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach,
 • informowanie o zmianach w przepisach podatkowych

Usługi Kadrowo-Płacowe

 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac,
 • obsługa umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), przygotowywanie rachunków,
 • prowadzenie akt pracowniczych
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • obsługa dokumentacji ZUS oraz informacji PIT-11
 • rozliczenia z ZUS i US,
 • sporządzanie deklaracji rocznych dla pracowników, zleceniobiorców,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,
 • rejestracja pracowników w ZUS,
 • wystawianie świadectw pracy.

Świadczenie Pozostałych Usług

 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • wsparcie z zakresu BHP i higieny pracy
 • przygotowywanie regulaminu pracy i płacy
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych i księgowych,
 • doradztwo podatkowe
 • doradztwo księgowe
 • indywidualne rozliczenia roczne podatników
 • występowanie w imieniu klienta o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu z US oraz ZUS.
 • doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych.
 • wsparcie podczas kontroli podatkowej przedsiębiorstwa,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz formy prowadzenia działalności dla
 • nowopowstających firm

Nasze Ceny

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług (VAT),
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzenie rocznych rozliczeń podatkowych,
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach,
 • informowanie o zmianach w przepisach podatkowych

Zainteresowany?

Skontaktuj się